Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

Certifikáty

Certifikáty

NEUSTÁLE DBÁME NA ZDOKONAĽOVANIE NAŠICH SLUŽIEB A PROFESIONALITU

ZÁLEŽÍ NÁM NA KVALITE A ZDOKONAĽOVANÍ NAŠICH SLUŽIEB, PROFESIONALITE A BEZPEČNOM PRACOVNOM PROSTREDÍ. VEĽKÝ DÔRAZ KLADIEME NA EKOLÓGIU.

 • CERTIFIKÁT:ISO 45001 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 2018

  Garantuje bezpečnosť našich prevádzok a zdravotne neškodné pracovné podmienky.

 • CERTIFIKÁT: ISO 9001 SYSTÉM RIADENIA KVALITY 2015

  Získanie tohto certifikátu bolo významným krokom v rozvoji firmy.

 • CERTIFIKÁT: ISO 14001 SYSTÉM ENVIRON­MENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA 2015

  Je dôkazom toho, že nám záleží na životnom prostredí a držíme sa zásad environ­mentál­neho správania.

 • CERTIFIKÁT: ISO 27001 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA BEZPEČNOSTI INFORMÁCIÍ 2014

  Garantuje bezpečnosť informácií našich zákazníkov.

Politika integrovaného manažérskeho systému v spoločnosti SLOVCLEAN a.s.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2005 a postupom času sme rozširovali portfólio služieb, ako aj naše pôsobenie. Zastúpenie máme takmer vo všetkých segmentoch trhu, v malých, stredných aj veľkých nadnárodných spoločnostiach. V súčasnosti pre nás pracuje okolo 2000 pracovníkov a máme regionálne zastúpenie na celom Slovensku. Aj v dôsledku týchto zmien sa začiatkom roka 2015 vedenie spoločnosti rozhodlo pre transformáciu spoločnosti na akciovú spoločnosť.

Hlavným predmetom spoločnosti sú služby v oblasti facility managementu, najmä však upratovacie a čistiace práce. Našou základnou filozofiou je dokonalá čistota za najlepšiu možnú cenu. Naším potenciálom sú ľudské zdroje, flexibilné vedenie a kvalita našich pracovníkov, ktorí prechádzajú starostlivým výberom a školením. Dobré meno našej spoločnosti sme si vybudovali kvalitnou prácou, o čom svedčí aj množstvo realizovaných zákaziek a spokojných zákazníkov, ktorých dôveru si vážime.

Vedenie spoločnosti neustále napreduje a prispôsobuje sa novým trendom v oblasti nášho podnikania, napr. používaním ekologických čistiacich prostriedkov. Naším hlavným cieľom je pozitívnym prístupom, pružnosťou a rýchlosťou našich pracovníkov, zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, pri dodržiavaní požiadaviek na ochranu životného prostredia, BOZP a bezpečnosti informácií.

Za účelom plnenia požiadaviek integrovaného manažérskeho systému (IMS), sa zaväzujeme:
 • Neustále dodržiavať a zlepšovať sa pri plnení požiadaviek noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO/IEC 27001:2013.
 • Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb, chrániť životné prostredie, zabezpečovať informačnú bezpečnosť, dodržiavať BOZP implementovaným IMS podľa noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO/IEC 27001:2013.
 • Výberom správnych kritérií zabezpečiť sledovanie výkonu dodávateľov za účelom zvýšenia trvalej kvality našich služieb.
 • Trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu našich pracovníkov v oblasti profesionálnej a v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti informácií.
 • Rozširovať infraštruktúru s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas.
 • Aktívne komunikovať o názoroch s ostatnými pracovníkmi a komunikovať so zákazníkmi a zainteresovanými stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie pracovníkov v oblasti kvality, ochrany ŽP a ochrany zdravia pri práci.
 • Poskytovaním vysokej kvality našich služieb získať dôveru našich zákazníkov, objednávateľov.
 • Vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy integrovaného manažérskeho systému.
 • Aplikovať prevenciu znečisťovania a preventívnych opatrení, ktorými sa eliminuje znečisťovanie životného prostredia, nespokojnosť zákazníkov, strata a poškodenie informácií, alebo vznik úrazov, nehôd a havárií a eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti.
 • Dodržiavať predpisy v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, BOZP a informačnej bezpečnosti, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou a požiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať.
 • Predchádzať akýmkoľvek nehodám a poškodeniu zdravia v dôsledku výkonu práce a dosiahnuť našu víziu: nulový počet pracovných úrazov. Túto víziu chceme docieliť presadzovaním a poskytovaním bezpečného pracovného prostredia.

Politika IMS je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti SLOVCLEAN a.s., a sú s ňou oboznámení všetci pracovníci, ako aj zainteresované strany.

V Bratislave, 29.01.2021 Martin Záhora Predseda predstavenstvaNaši klienti

Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.