Voľné pracovné miesta na pozíciu chyžná - upratovačka/upratovač. Zavolajte nám! +421 948 874 312

BOZP/OPP

BOZP/OPP

Komplexné služby v rámci BOZP – Bezpečnostnotechnická služba (BTS), OPP – Služba technika požiarnej ochrany
a e-learning oboch služieb

BOZP
Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre zamestnancov BTS v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. (§ 21 ods. 3 a 4) o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zabezpečíme Vám:

 • spracovanie kompletnej odbornej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov a v súlade s požiadavkami zákazníka
 • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch (prezenčne, alebo e-learningovou formou)
 • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
 • identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP
 • účasť a odbornú pomoc pri šetrení pracovných úrazov (spracovávanie záznamov o registrovanom pracovnom úraze, oznamovanie pracovných úrazov príslušným orgánom, odškodňovanie a pod.)
 • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP a výkon previerok pracovísk zamestnávateľa s identifikáciou nedostatkov a návrhom na zlepšenie zisteného stavu (preventívna kontrolná činnosť na pracoviskách)
 • kontrola požitia alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
 • zavádzanie manažérskych systémov (ISO)
OPP
Služba technika požiarnej ochrany

Zamestnávateľ je povinný naplniť požiadavky zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, ďalej zabezpečiť plnenie povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie

Zabezpečíme Vám:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom objektu
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok objektov a pracovísk
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • účasť pri kontrolách vykonávaných kontrolnými orgánmi (ŠPD)
 • odborné poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi
 • sledovanie a doplnenie legislatívnych zmien do dokumentácie zákazníka
e-learning
BOZP
a OPP

E-learning predstavuje moderný spôsob pre efektívne vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a OPP.

Umožňuje dištančné vykonanie školenia BOZP a OPP formou e-learningu, pričom výhodami sú:

 • školenia schválené príslušnými štátnymi orgánmi (NIP)
 • rýchle nasadenie vo vašej spoločnosti
 • user friendly obsah a spracovanie školení (školiace materiály, videá a pod.)
Výhody e-learningu
 • kurz BOZP a OPP môžete absolvovať z domu, práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet – úspora času a zníženie prestojov počas prezenčných školení
 • kurzy sú prispôsobené štúdiu na mobilných zariadeniach
 • štúdium je jednoduché a kurzy dokáže absolvovať každý už s minimálnymi znalosťami obsluhy počítača
 • vzdelávanie je možné kedykoľvek prerušiť a vrátiť sa k nemu, kedy vám to bude vyhovovať – flexibilita školenia
 • pre zamestnávateľa je absolvovanie e-learningového kurzu cenovo výhodnejšie ako jeho prezenčná forma – nižšia cena
 • nemusíte čakať na presný dátum klasického (prezenčného) kurzu
 • reporting pre zamestnávateľa
 • automatické pripomienkovanie o blížiacom sa konci platnosti záznamov
 • odoslanie záznamu o absolvovaní kurzu zamestnancovi a na personálne oddelenie zákazníka
Pre väčšie spoločnosti
 • kurz BOZP a OPP môžete absolvovať z domu, práce, alebo odkiaľkoľvek, kde máte prístup na internet – úspora času a zníženie prestojov počas prezenčných školení
 • možnosť manažmentu prevádzok a zamestnancov vo vlastnej réžii (napr. personálnym oddelením zákazníka)
 • hromadný import zamestnancov z personálneho informačného systému zákazníka
 • možnosť nahrať do systému vlastné interné školenia (spoplatnené ako doplnková služba)

Máte záujem o BOZP alebo OPP?

Pôsobíme na celom území SR.

Bezplatná linka0800 555 777 obchod@slovclean.sk

  Vaše osobné údaje spracúvame na účel vybavenia požiadavky. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste Zásadám ochrany osobných údajov

  Napíšte nám

  alebo nám môžete aj zatelefonovať

  bezplatná linka0800 555 777

  Naši klienti

  Vďaka dlhoročnému poskytovaniu kvalitných služieb s nami spolupracujú klienti z rôznych oblastí.